Gemeente Ridderkerk

Nieuws

 • De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en bevordert de gezondheid van de bewoners van het werkgebied. De openbare gezondheidsdienst heeft een scherp oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Ze grijpt actief in om de gezondheid van mensen te beschermen.

  zie ook: www.ggdrotterdamrijnmond.nl

  Lees meer
 • Voor het beheer van buitenstedelijke groen- en recreatiegebieden. Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zwijndrecht nemen hieraan deel.

  Lees meer
 • De begroting en de wijzigingen daarop, worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De raad van Ridderkerk heeft in elk algemeen bestuur een vertegenwoordiger afgevaardigd. Alvorens een algemeen bestuur de begroting (-swijziging) vaststelt, wordt de raad gelegenheid gegeven zijn zienswijze daarop te geven. De voorgelegde ontwerpbegrotingen (-begrotingswijzigingen) worden op deze website gepubliceerd.

  Lees meer
 • Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

  Lees meer
 • Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op het eiland IJsselmonde (waaronder ook Rotterdam) en de provincie Zuid-Holland. Naast een aantal andere partijen en instanties is het NRIJ verantwoordelijk voor het beheer en de verzorging van de recreatiegebieden in IJsselmonde. Daarnaast is het recreatieschap erop gefocust de ontwikkelingen op het gebied van natuurwaarden, landschap en openluchtrecreatie goed op elkaar af te stemmen, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de groengebieden. 

  Zie ook: http://www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl

  Lees meer