Gemeente Ridderkerk

Nieuws

 • De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en bevordert de gezondheid van de bewoners van het werkgebied. De openbare gezondheidsdienst heeft een scherp oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Ze grijpt actief in om de gezondheid van mensen te beschermen.

  zie ook: www.ggdrotterdamrijnmond.nl

  Lees meer
 • Voor het beheer van buitenstedelijke groen- en recreatiegebieden. Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zwijndrecht nemen hieraan deel.

  Lees meer
 • De begroting en de wijzigingen daarop, worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De raad van Ridderkerk heeft in elk algemeen bestuur een vertegenwoordiger afgevaardigd. Alvorens een algemeen bestuur de begroting (-swijziging) vaststelt, wordt de raad gelegenheid gegeven zijn zienswijze daarop te geven. De voorgelegde ontwerpbegrotingen (-begrotingswijzigingen) worden op deze website gepubliceerd.

  Lees meer
 • Waar staat je gemeente (06-03-2013)

  Waarstaatjegemeente.nl is een benchmarkonderzoek naar de waardering van de burger voor de gemeente. Deze waardering wordt gemeten op vijf verschillende burgerrollen: De burger als klant, als kiezer, als partner, als belastingbetaler en als onderdaan. De gemeente Ridderkerk doet jaarlijks mee aan de najaarsmeting van dit onderzoek.  De uitkomsten van het onderzoek gebruikt het gemeentebestuur om beter besluiten te kunnen nemen voor Ridderkerk. Ook andere gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Zo kan Ridderkerk de resultaten van het onderzoek vergelijken met andere gemeenten.

  Lees meer
 • Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

  Lees meer