Hoe vergadert de raad

Home > Gemeenteraad > Hoe vergadert de raad

Hoe vergadert de raad

Nieuw raadsinformatiesysteem: www.ridderkerk.nl/vergaderstukken of www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Vergaderschema

De gemeenteraad stelt jaarlijk een vergaderschema vast. Wilt u weten wanneer de raad en de commissies vergaderen?

Raadsvergadering

Gemiddeld één maal per maand vergadert de gemeenteraad op een donderdagavond. De raadsvergaderingen beginnen om 20:00 uur en worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Publiek is altijd welkom en kan vrij in- en uitlopen.

De vergaderwijze en andere zaken heeft de raad vastgelegd in het Reglement van Orde

Raadsvoorbereiding - raadscommissies

De raad kan de raadsvergadering voorbereiden in een tweetal commissies. De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen op een donderdag. De commissievergaderingen beginnen in de regel om 20:00 uur. De commissievergaderingen vinden twee weken voor de raadsvergadering plaats.

Voor de raadscommissies zijn de afspraken vastgelegd in de Verordening op de raadsvoorbereiding.

Spreekrecht in commissie of raad

Belanghebbenden hebben het recht om in te spreken over een agendapunt tijdens een commissie- of raadsvergadering. U kunt echter niet tweemaal inspreken. Als een onderwerp in een commissie wordt besproken kunt u alleen in de commissie inspreken. Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Per raadsvergadering staat op de agenda vermeld over welke agendapunten ingesproken kan worden. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen.

Een spreker krijgt gelegenheid om maximaal 5 minuten het woord te voeren. Het spreekrecht dient er niet voor om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen, maar bijvoorbeeld om de eigen mening te geven of om extra informatie mee te geven aan de raadsleden.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering kan worden aangevraagd bij de commissiegriffier (tel. 0180-451.720), uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de commissievergadering. Het spreekrecht tijdens een raadsvergadering kan worden aangevraagd bij de griffier (tel. 0180 – 451.780) uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de raadsvergadering. De inspreker vermeldt daarbij de naam, adres, telefoonnummer, het onderwerp waarover hij of zij wil inspreken en het belang dat hij of zij daarbij heeft.

Vergaderstukken

Alle agenda's en vergaderstukken liggen ter inzage op het gemeentehuis (melden bij servicepunt). De vergaderstukken zijn ook digitaal te vinden op de website. U vindt de vergaderstukken onder vergaderstukken.

Melding nieuwe vergaderstukken

U kunt per e-mail een melding ontvangen als er nieuwe vergaderstukken op de website staan. Meldt u aan bij m.slingerland@ridderkerk.nl