Rapporten

Home > Gemeenteraad > Publicaties rekenkamercommissie

Rapporten

 • (2018-1) Decentralisatie van de zorg

  • Cliënten zijn in het algemeen tevreden over de wijze waarop de gemeente de gedecentraliseerde taken binnen de Wmo uitvoert.
  • Ten gevolge van de decentralisatie blijkt wel dat druk op mantelzorgers toeneemt en meer/andere ondersteuning vraagt;
  • Wmo-consulenten en medewerkers van het wijkteam geven aan dat cliënten de nieuwe werkwijze van de gemeente accepteren, maar zien ook nieuwe knelpunten ontstaan;
  • De samenwerking in de toegang tussen professionals en zorgaanbieders loopt goed, al zijn er wel wat knelpunten;
  • De gemeente blijft binnen de financiële kaders, maar de transformatie is nodig om het lokale zorgstelsel ook in de toekomst werkbaar en betaalbaar te houden.

  Dit zijn samengevat de conclusies uit het onderzoek dat de rekenkamercommissie van Ridderkerk heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau RadarAdvies.

 • (2017-2) Kaderstellende rol gemeenteraad Ridderkerk

  Het rapport maakt duidelijk dat, zonder verlies van politiek karakter, de raad zichzelf kan versterken in haar kaderstellende rol. Wij willen de adviezen in dit rapport dan ook vooral aanbevelen vanuit het lerend effect dat dit onderzoek kan hebben.

 • (2017-1) Rapport Subsidieverwerving

  Het uitvoeren van beleid kost geld. Naast inkomsten als de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst van de gemeentelijke belasting kan de gemeente proberen inkomsten te verkrijgen door subsidies te verwerven. Een doeltreffend en doelmatig beleid rond subsidieverwerving kan de gemeente helpen haar taken beter uit te voeren.

 • (2015-4) Rkc Rapport Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?

  De aansturing van de Stichting Sport en Welzijn is onvoldoende transparant en controleerbaar doordat beheer, onderhoud en exploitatie worden vermengd met subsidies voor directe dienstverlening aan burgers. Dit constateert de rekenkamercommissie Ridderkerk in haar rapport “Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?” Daarom beveelt ze de gemeenteraad aan een externe en onafhankelijke adviescommissie in te stellen om te adviseren over een betere aansturing.

 • (2015-3) Rkc rapport Op zoek naar de eigen invloedssfeer

  Na twee jaar praktijkervaring zijn de actielijnen van het lokale economische beleid toe aan verandering. Dit constateert de rekenkamercommissie Ridderkerk in een nieuw rapport. Ze beveelt de raad aan de doelstellingen scherper te formuleren en de verantwoording aan de raad inzichtelijker te maken.

 • (2015-2) Rkc rapport Samenspel gemeente en gemeenschap

  De regels van het samenspel van gemeente en gemeenschap in Ridderkerk zijn toe aan herijking. Het participatiebeleid past niet meer bij de huidige gemeentelijke ambities van overheidsparticipatie. Dit constateert de rekenkamercommissie in een nieuw rapport over het samenspel tussen gemeente en gemeenschap.

 • (2015-1) Rkc rapport Werken aan betere digitale dienstverlening

  Het digitale dienstenpakket van de gemeente is beperkt, maar wel actueel, van goede kwaliteit en voldoende via de website gecommuniceerd. Een digitaal loket ontbreekt. Dit is in overeenstemming met de beperkte ambities en het bijbehorende beleid voor digitale dienstverlening over de afgelopen jaren. Dit concludeert de rekenkamercommissie in een nieuw rapport.

  Door de tot dusver beperkte ontwikkeling van de digitale dienstverlening zijn er veel kansen en mogelijkheden voor uitbreiding. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan hierbij invulling te geven aan zijn kaderstellende rol.

 • (2014) Rkc rapport Hulp nodig

  Er is hulp nodig om inzicht te krijgen in de Schuldhulpverlening in Ridderkerk. Dit constateert de Rekenkamercommissie Ridderkerk in het rapport Hulp nodig.

 • (2013) Rkc Rapport Zicht op Grondbeleid

  Er gaat niet direct iets mis met de grondexploitaties in Ridderkerk; er zijn geen onbeheersbare risico’s. Maar het grondbeleid is nauwelijks vastgelegd. Dit constateert de Rekenkamercommissie Ridderkerk in het rapport Zicht op grondbeleid.

 • (2013) Rkc rapport Voortgang verbetering subsidiebeleid?

  Twee jaar na de toezegging van het college voor een nieuw subsidiebeleid is er nog nauwelijks iets van gerealiseerd. Dit blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie naar wat het college heeft gedaan met de door de raad overgenomen aanbevelingen van de commissie uit 2010. Ze adviseert raad en college dan ook werk te maken van de eigen ambities.

 • (2012) Rkc Rapport Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk

   

  Ridderkerk heeft snel en actief een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevormd en heeft ook de startsituatie van de jeugd in beeld gebracht. De ambities van de gemeente komen overeen met de landelijke ambities, maar zijn niet afgezet tegen de beschikbare middelen. Ook heeft Ridderkerk geen
  toetsbare doelstellingen van het CJG Ridderkerk geformuleerd. Daardoor kan ze niet goed sturen op het behalen daarvan. 
 • (2011) Rkc rapport Onderwijshuisvesting

  Het onderwijshuisvestingsbeleid kan doelmatiger en doeltreffender. Dat schrijft de Rekenkamercommissie Ridderkerk in haar rapport Onderwijshuisvesting in Ridderkerk.

 • (2011) Rkc rapport Bestrijding jeugdwerkloosheid

  Ridderkerk werkt hard om jongeren aan werk te helpen. Een effectieve inzet vereist echter ook duidelijke doelstellingen en monitoring om te kunnen sturen en bijsturen. Vervolgens kan de gemeente haar inzet inzichtelijk maken via de verantwoording.
  Dit staat in het rapport Bestrijding jeugdwerkloosheid van de Rekenkamercommissie Ridderkerk.

 • (2010) Rkc rapport Woonbeleid

 • (2010) Rkc rapport Subsidieren met beleid