Wat doen wij

Wat doen wij

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

De rekenkamercommissie toetst op drie aspecten:

rechtmatigheid

het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat hier om zowel de regelgeving van hogere overheden als de regelgeving van de gemeente zelf.

doelmatigheid

het realiseren van een bepaalde productie met gebruikmaking van zo min mogelijk middelen. Doelmatigheid heeft betrekking op de uitvoering van beleid. Het maakt hierbij niet uit of het beleid door de gemeente zelf is uitgevoerd, of dat het is uitbesteed.

doeltreffendheid

het behalen van de beoogde effecten van het beleid. Het gaat om de vraag of de gekozen middelen het gewenste effect sorteren.

Onderzoek

Om te bepalen of het gevoerde beleid voldoet aan deze criteria, verricht de commissie onderzoek. De conclusies van het onderzoek worden in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk, bevat de rapportage een lijst van aanbevelingen. De rapportages van de commissie zijn openbaar.