Spreekrecht commissies en raad

Home > Gemeenteraad > Spreekrecht commissies en raad

Spreekrecht commissies en raad

Belanghebbenden hebben het recht om in te spreken over een agendapunt tijdens een commissie- of raadsvergadering. U kunt echter niet tweemaal inspreken. Als een onderwerp in een commissie wordt besproken kunt u alleen in de commissie inspreken. Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Per raadsvergadering staat op de agenda vermeld over welke agendapunten ingesproken kan worden. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen.

U krijgt gelegenheid om maximaal 5 minuten het woord te voeren. Het spreekrecht dient er niet voor om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen, maar bijvoorbeeld om de eigen mening te geven of om extra informatie mee te geven aan de raadsleden.

Aanvragen spreekrecht

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering kan worden aangevraagd bij de commissiegriffier (0180) 451 720, uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de commissievergadering. Het spreekrecht tijdens een raadsvergadering kan worden aangevraagd bij de griffier (0180) 451 780) uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de raadsvergadering. U vermeldt daarbij de naam, adres, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt inspreken en het belang dat u daarbij heeft.