Verbonden partijen

Home > Gemeenteraad > Verbonden partijen

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

In de programmabegroting (www.ridderkerk.nl/begroting) is in de paragraaf Verbonden Partijen  informatie opgenomen over de visie van de raad is op de verbonden partijen in relatie tot de doelstellingen uit de programma‚Äôs en wat de (beleids) voornemens zijn.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over Verbonden partijen in het algemeen en de verbonden partijen van de gemeente Ridderkerk in het bijzonder.